Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04 mới nhất 2022

Việc cài đặt MariaDB rất đơn giản và dễ dàng bài viết sau sẻ hướng dẫn cài đặt và một số thao tác cơ bản với MariaDB trên hệ điều hành Ubuntu 20.04 vừa ra mắt gần đây. Sau đây là các bước cài đặt và cấu hình MariaDB.

Để cài đặt nó, hãy cập nhật chỉ mục gói hàng trên máy chủ của bạn:
 1. sudo apt update && apt -y upgrade

Bước 1 — Cài đặt MariaDB

***Trường hợp ubuntu không tìm thấy kho lưu trữ MariaDB, bạn cần phải thiết lập kho lưu trữ trước

Đầu tiên, thêm apt-keyi vào hệ thống của bạn bằng cách chạy các lệnh sau:

 1. sudo apt install software-properties-common -y sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'

Sau đó, tạo một tệp cấu hình apt trên hệ thống Ubuntu của bạn:

 1. sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list

Thêm nội dung dưới đây vào tập tin

 1. # MariaDB 10.4 Repository deb [arch=amd64] http://nyc2.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu focal main deb-src http://nyc2.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu focal main

Cập nhật lại ubuntu

 1. sudo apt update && apt -y upgrade

Sau đó cài đặt gói mariadb-server:

 1. sudo apt install mariadb-server

Khởi động dịch vụ MariaDB

 1. systemctl start mariadb systemctl enable mariadb

Kiểm tra trạng thái của MariaDB

 1. systemctl status mariadb

Bước 2 — Cấu hình MariaDB

 1. sudo mysql_secure_installationEnter current password for root (enter for none): Nhấn Enter
Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n
Change the root password? [Y/n]: y
New password: Mật khẩu root
Re-enter new password: Nhập lại mật khẩu root
Remove anonymous users? [Y/n]: y
Disallow root login remotely? [Y/n]: y
Remove test database and access to it? [Y/n]: y
Reload privilege tables now? [Y/n]: y
Sau khi cấu hình ban đầu cho MariDB, ta truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng user root và mật khẩu vừa tạo và thao tác với cơ sở dữ liệu :
 1. mysql -u root -p

 1. Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.r. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 45 Server version: 10.4.24-MariaDB-1:10.4.24+maria~focal mariadb.org binary distribution
 2. Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
 3. MariaDB [(none)]>

Bước 3 — Thao tác cơ bản với MariaDB

Để xem các bảng cơ sở dữ liệu có sẵn trong MariaDB như sau :
show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.004 sec)
Để tạo 1 cơ sở dữ liệu mới , thực hiện câu lệnh sau:
create database <Tên cơ sở dữ liệu>;
Ví dụ mình muốn tạo cơ sở dữ liệu với tên là kisudanit:
MariaDB [(none)]> create database kisudanit;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
Để kiểm tra hoặc khởi động lại mariadb, chạy câu lệnh sau:
 1. sudo systemctl start mariadb # Khởi động dịch vụ sudo systemctl stop mariadb # Dừng dịch vụ sudo systemctl status mariadb # Kiểm tra trạng thái dịch vụ sudo systemctl restart mariadb # Khởi động lại dịch vụ

Làm thế nào để gỡ cài đặt MariaDB

Trong trường hợp, bạn muốn loại bỏ hoàn toàn MariaDB khỏi hệ thống của mình, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng bằng cách sử dụng lệnh sau trong Terminal:
 1. sudo apt-get purge mariadb-server

Sau khi chạy lệnh trên, hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn tiếp tục quá trình hay không bằng cách cung cấp cho bạn tùy chọn y / n.
Nhấn y để thực hiện quá trình gỡ cài đặt.


Sau đó loại bỏ các gói đã được cài đặt tự động để đáp ứng các phụ thuộc cho MariaDB.
Chạy lệnh sau để làm như vậy:
 1. sudo apt autoremove