Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên UbuntuXác định cổng mạng muốn cấu hình 
Để xem cổng đang dùng, sử dụng câu lệnh ip a:
ip aỞ đây cổng đang sử dụng sẽ là ens160

Chỉnh sửa file config

Để cấu hình ip, bạn cần truy cập file 00-installer-config.yaml

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Chỉnh sửa nội dụng theo file mẫu

/etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens160:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.35.11/24
   gateway4: 192.168.35.1
   nameservers:
     addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
Áp dụng thay đổi vừa sửa
sudo netplan apply
Kiểm tra lại xem đã nhận ip chưa
ip a