[C++] Tính biểu thức Q = 1*2/3 + 2*3/4 + 3*4/5 + ... (n-1)*n/(n+1)[C++] Tính biểu thức Q = 1*2/3 + 2*3/4 + 3*4/5 + ... (n-1)*n/(n+1)


Viết chương trình nhập số nguyên dương n. Tính Q = 1*2/3 + 2*3/4 + 3*4/5 + ... (n-1)*n/(n+1)
Ví dụ:
Input: 5
Output: 7.9

Source code tham khảo