Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Trên CentOS 7, MySQL được thay bằng MariaDB, thực chất MariaDB là bản tối ưu MySQL để có hiệu suất cao hơn, về cơ bản, các lệnh giống nhau.

Tải Centos 7 tại đây: http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1804.iso

1. Cài đặt MariaDBCài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Gõ y  rồi enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Quá trình kết thúc

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

2. Bật chức năng tự khởi độngCài đặt MariaDB server trên CentOS 7

3. Khởi động MariaDBCài đặt MariaDB server trên CentOS 7

4. Kiểm tra lại trạng thái của MariaDBCài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Sau khi cài đặt và MariaDB đã chạy, tiến hành cài đặt bảo mật cho MariaDB. Chạy lệnh


Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Nhấn enter vì lúc này mật khẩu hiện tại là rỗng. (Tài khoản root của MariaDB này khác với tài khoản root của VPS)

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Gõ y  rồi nhấn enter để đặt mật khẩu cho user root

Nhập mật khẩu rồi nhấn enter, nhắc lại mật khẩu lần nữa.

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Bạn có xóa user anonymous không, nhập y và enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Tắt đăng nhập từ xa của user root, nhập y  và enter.

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Xóa database test, nhập y và enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Load lại thông tin, nhập y  và enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Hoàn thành

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

5. Tạo Database và user quản trị Database


Bạn nên tạo mỗi user quản trị Database ứng với 1 website, tránh dùng user root, vì nếu ai có user này sẽ có toàn quyền với CSDL của bạn.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào MariaDB server


trong đó user là root, mật khẩu là 123456789

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

6. Tạo CSDLTrong đó database1 là tên CSDL.

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

7. Tạo userCài đặt MariaDB server trên CentOS 7

8. Gán database cho userCài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Bạn kiểm tra lại thông tin mình vừa tạo

9. Kiểm tra các CSDL10. Kiểm tra userCài đặt MariaDB server trên CentOS 7Theo